http://www.greennanonetwork.com/?i=teesupergreennanoวีธีการบำรุงรักษาในการปลูกอ้อย ในปัจุบัน สภาพภูมิอากาศไม่แน่นอน ฝนแล้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม